Modelarskie hobby motorniczego – 105Na w skali 1:25